State Comparison

Parameter
Region
ACS-ARR Gap (INR/kWh)
> 0.9
0.5 - 0.9
-0.05 - 0.5
< -0.05
No data
ACS-ARR Gap (INR/kWh)

Hover on the map for ACS-ARR gap

State/UT
Andaman & Nicobar Islands
Andhra Pradesh
Arunachal Pradesh
Assam
Bihar
Chandigarh
Chhattisgarh
Dadra & Nagar Haveli
Delhi
Goa
Gujarat
Haryana
Himachal Pradesh
Jammu & Kashmir
Jharkhand
Karnataka
Kerala
Ladakh
Lakshadweep
Madhya Pradesh
Maharashtra
Manipur
Meghalaya
Mizoram
Nagaland
Odisha
Puducherry
Punjab
Rajasthan
Sikkim
Tamil Nadu
Telangana
Tripura
Uttar Pradesh
Uttarakhand
West Bengal