State Comparison

ACS-ARR Gap (INR/kWh)
> 0.9
0.5 - 0.9
-0.05 - 0.5
< -0.05
No data
ACS-ARR Gap (INR/kWh)

Hover on the map for ACS-ARR gap

State/UT
Andaman & Nicobar Islands
Andhra Pradesh
Arunachal Pradesh
Assam
Bihar
Chhattisgarh
Delhi
Goa
Gujarat
Haryana
Himachal Pradesh
Jharkhand
Karnataka
Kerala
Madhya Pradesh
Maharashtra
Manipur
Meghalaya
Mizoram
Nagaland
Odisha
Puducherry
Punjab
Rajasthan
Sikkim
Tamil Nadu
Telangana
Tripura
Uttar Pradesh
Uttarakhand
West Bengal